tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

north sea tango festival 2024
may 2024

Tangokalender.nl is in 2011 ontstaan vanuit de behoefte in één oogopslag te kunnen zien waar er op een bepaalde dag gedanst kan worden. Uit deze wens ontstond een idee, een 'proof of principle' en uiteindelijk deze site.

Met ongeveer 5000 bezoekers per week is duidelijk dat deze tangokalender in een behoefte van veel dansers voorziet.

Gegevens

Maandelijks mail ik organisatoren van tangosalons een overzicht van hun evenementen op de site. Ik nodig ze uit alles goed te controleren en correcties en aanvullingen ofwel zelf door te voeren of aan mij door te geven. Het is altijd verstandig gegevens nog eens te checken op de site van de salon zelf.

Organisatoren kunnen op de site inloggen en zo zelf de meeste wijzigingen op individuele ingeplande salons aanbrengen, zoals naam, tijd, prijs, url en de bijzonderheden. Ook kan de organisator een salon zelf annuleren of kopiëren naar een nieuwe datum.

Overige wijzigingen, bijvoorbeeld een salon op een nieuw adres, kunnen worden doorgeven via mail aan info@tangokalender.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van enige dagen.

Standaard-mailings met activiteiten of aankondigingen op Facebook spit ik niet door op verschillen met de agenda. Deze worden dus niet verwerkt. Zie ook de pagina geef informatie door.

Feedback

Feedback op functionaliteit van de site, op de data, gebruiksgemak, lay out, communicatie, advertentiemodel etc, wordt als steeds zeer op prijs gesteld.

Adverteren

Dat kan. Er zijn verschillende opties, waaronder banners en betaalde vermeldingen van bijvoorbeeld concerten, proeflessen of workshops. Voor meer informatie zie de pagina adverteren, of als je er niet uit komt stuur een mail.

Het reserveren van een salon, uitleg voor dansers

Laat het me weten graag per mail als er iets niet goed lijkt te werken.

Zie hier de uitleg voor organisatoren.

English for English see below

In de agenda kan bij salons een link '> reserveren' getoond worden. Om te kunnen reserveren heb je een account nodig.

Account maken

Als je nog geen account hebt, maak je dat hier aan. Je vult je gegevens in. Je emailadres is je loginnaam. Je emailadres moet bevestigd worden. Dat wil zeggen dat je een bevestigingsmail krijgt op het adres dat je invoert. Daarin staat een link. Als je daarop klikt is je mailadres bevestigd en kan je inloggen. Soms kan het even duren voor je mail binnen is. Check eventueel ook je spambox. Je kunt de bevestigingsmail ook opnieuw aanvragen als je probeert in te loggen met een adres dat nog niet bevestigd is.

Als je eenmaal een account hebt, hoef je je vaste gegevens niet meer in te voeren. Als je bij inloggen het vinkje 'blijf ingelogd' niet uitzet (en je gooit je cookies niet weg), blijf je ingelogd kan je voortaan met twee kliks een evenement reserveren.

Partners vastleggen

Sommige evenementen kun je alleen als danspaar reserveren. In dat geval heeft ook je partner een account nodig en moeten jullie eerst vastleggen dat je een paar vormt. Als je ingelogd bent zie je in dit scherm je partners en je 'partnercode'. Je kunt hier de partnercode van de ander invoeren, dat die persoon bijvoorbeeld naar je kan appen of mailen. Jullie zijn dan onmiddellijk partners. Slechts één van jullie beiden hoeft dit te doen.

Je kunt dus meerdere partners vastleggen. Reserveer je een evenement met een partner, dan kies je op het moment van reserveren de partner waarmee je je wilt opgeven.

Je kunt een partner ook weer verwijderen. Dit heeft geen effect op jullie eventueel nog openstaande reserveringen. Voor extreme gevallen kan je een partner blokkeren. De betreffende persoon kan jou niet meer als partner toevoegen. Al jullie eventuele gezamenlijke reserveringen worden verwijderd. Je kunt zelf nog wel deze partner later weer toevoegen.

Is je partnercode 'gecompromitteerd', dan kan je eenvoudig een nieuwe creëren op je profielpagina. Dit heeft geen effect op je huidige partners of reserveringen.

Reserveren

Er zijn drie mogelijkheden hoe gereserveerd kan worden. De organisator bepaalt dat voor een salon.

 • door single dansers
  Je reserveert zonder partner. Er is een bepaald aantal reserveringen mogelijk. Zolang dat niet bereikt is, is je reservering succesvol.
 • door paren
  Je reserveert met partner. Je dient dus al een geregistreerde partner te hebben. Op het moment van reserveren kies je de partner waarmee je je wilt opgeven. Er is een bepaald aantal reserveringen mogelijk. Zolang dat niet bereikt is, is je reservering succesvol.
 • 'role balanced'
  Voor het evenement wordt gezorgd dat er een gelijk aantal leiders als volgers is. Dat betekent dat je je ofwel opgeeft met partner, ofwel dat je je rol (leider of volger) aangeeft. Als je je opgeeft met partner en het evenement is nog niet volgeboekt, is je reservering succesvol. Geef je je op zonder partner, dan is je reservering voorlopig. Van de organisator ontvang je de bevestiging of je uiteindelijk wel of niet kan komen.

Van iedere reservering ontvang jij en je eventuele partner een bevestigingsmail. Een cc gaat naar de organisator. Mogelijk dat de organisator jou nog mailt, bijvoorbeeld met de definitieve bevestiging in geval je je als leider of volger hebt aangemeld voor een role balanced evenement, of bijvoorbeeld met een Tikkie voor de betaling.

Je actuele reserveringen kun je altijd zien op deze pagina.

Kom je er niet uit, dan kan je mij mailen. Wellicht dat ook de organisator je kan helpen.

Het reserveringssysteem voor organisatoren

In dit scherm kun je je evenementen wijzigen. Je kunt daar aangeven dat je het reserveringssysteem van tangokalender voor een evenement wilt gebruiken. Je geeft dan op

 • dat je het reserveringssysteem wilt gebruiken
  in de agenda wordt bij je salon de '> reserveren'-link getoond
 • of je wilt laten reserveren door singles, paren of role balanced
  zie de beschrijvingen van de soorten reserveringen hierboven
 • het maximaal aantal dansers
  je geeft altijd het maximaal aantal dansers, ook als er gereserveerd wordt door paren

Van elke reservering krijg je een mail. Via de bovengenoemde pagina kun je de actuele reserveringen zien. Op die pagina zie je ook de link van het evenement. De link kan je ook op Facebook of in mails zetten.

Wanneer het aantal reserveringen het door jou bepaalde maximum bereikt, wordt het evenement in de agenda weergegeven als VOL. In het geval van een role balanced evenement is er wat extra aandacht nodig. Een role balanced evenement wordt op de site pas als vol aangemerkt als het aantal paren gelijk of groter is dan de helft van het maximum aantal dansers. Losse leiders en volgers worden daarin niet meegeteld. Wanneer je als organisator van losse dansers paren hebt geformeerd, deze definitief hebt bevestigd en de overige losse dansers hebt afgezegd, dan kan je het maximum aantal dansers wijzigen tot het aantal paren dat heeft gereserveerd. Je salon komt dan op VOL te staan.

Als je het reserveringssysteem voor al je evenementen wilt gebruiken, geef het dan door aan mij via de mail.

Tip: Als je het gebruikt krijg je vermoedelijk ook reserveringen per mail binnen. Het is voor jou en uiteindelijk ook voor de dansers het makkelijkst als je iedereen vraagt via de tangokalender te reserveren.

Please let me know by mail when something doesn't seem to work properly.

Reserving a milonga, explanation for dancers

See here the explanation for organizers.

In the agenda for a milonga, a link '> reserveren' may be displayed. You need an account to make a reservation.

Create account

If you don't have an account yet, create it here . You fill in your details. Your email address is your login name. Your email address must be confirmed. This means that you will receive a confirmation email at the address you enter. It contains a link. If you click on it, your email address is confirmed and you can log in. Sometimes it can take a while before the mail is received. If necessary, check your spam box. You can also request the confirmation email again if you try to log in with an address that has not yet been confirmed.

Once you have an account, you no longer need to enter your details. If you do not uncheck the 'stay logged in' checkbox when logging in (and you do not delete your cookies), you will remain logged in and you can now book an event with only two clicks.

Register partners

Some events can only be booked as a couple. In that case, your partner also needs an account and you must first register that you form a dance pair. When logged in you see in this screen your partners and your own 'partner code'. Here you can enter the partner code of the other, which that person can, for example, text or email to you. You are then immediately partners. Only one of you has to do this.

You can register multiple partners. If you book an event with a partner, you choose the partner you want to register with at the time of booking.

You can remove a partner. This has no effect on any outstanding reservations. For extreme cases you can block a partner. The person in question can no longer add you as a partner. All your reservations together will be removed. You can still later add this partner yourself.

If your partner code is compromised, you can easily create a new one at your profile page . This has no effect on your current partners or reservations.

Making a reservation

There are three different options for reservations, determined by the organizer of the milonga

 • by single dancers
  You book without a partner. A certain number of reservations are possible. As long as this is not reached, your reservation is successful.
 • by pairs
  You book with a partner. You must already have a registered partner. At the time of booking you choose the partner you want to sign up with. A certain number of reservations are possible. As long as this number is not reached, your reservation is successful.
 • 'role balanced'
  The event will ensure that there is an equal number of leaders and followers. This means that you either sign up with a partner or that you indicate your role (leader or follower). If you sign up with partner and the event is not fully booked yet, your reservation is successful. If you sign up without a partner, your reservation is provisional. You will receive final confirmation from the organizer whether or not you can come.

You and your partner will receive a confirmation email for every reservation. A cc goes to the organizer. It is possible that the organizer emails you, for example with the final confirmation in case you have registered as a leader or follower for a role balanced event, or for example with a Tikkie for payment.

You can see your open reservations at any time on this page.

If you get seriously stuck, you can email me . Perhaps the organizer can also help you.

The reservation system for organizers

In this screen you can edit your events. You can indicate there that you want to use the tangokalendar reservation system for an event. You then enter

 • that you want to use the reservation system
  for your salon the '> reserveren' link wil be shown in the agenda
 • whether you want to allow singles, couples or role balanced
  see the descriptions of the types of reservations above
 • the maximum number of dancers
  you always give the maximum number of dancers, even if reservations are made by couples

You receive an email for each reservation. You can see the current reservations for your events via the above page. On that page you will also see the link of the event. You can also put the link on Facebook or in emails.

When the number of reservations reaches the limit you have set, the event will be marked on the agenda as VOL (full). In the case of a role balanced event, some extra attention is needed. A role balanced event is only considered full on the site if the number of pairs is equal to or greater than half of the maximum number of dancers. Separate leaders and followers are not included in this. When you as an organizer have formed couples of the individual dancers, and when you have confirmed them and canceled the other single dancers, you can change the maximum number of dancers to the number of pairs that have booked. Your milonga will then be marked as full.

If you want to use the reservation system for all your events, please let me know via the mail .

Tip: If you use the system, you will probably also receive reservations by email. It is easiest for you and ultimately also for the dancers if you ask everyone to make a reservation via tangokalender.

 
Paul van Oordt /  info@tangokalender.nl /  Facebook /  LinkedIn /  man.support /  vanoordt.nl