tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Tegelen 21 aug 2022

Het doorgeven van informatie over salons, tangovakanties en -festivals

English for English see below

Als organisator krijg je van mij inlogcodes voor de pagina wijzig gegevens, waarop je zelf de meeste wijzigingen op individuele ingeplande salons kunnen aanbrengen, zoals naam, tijd, prijs, url en de bijzonderheden. Ook kan je een salon zelf annuleren. En je kunt een salon kopiƫren naar een nieuwe datum. Ondervind je moeilijkheden bij het zelf wijzigen van je gegevens, dan kun je bellen met 0627400408. Wijzigingen die je niet zelf kunt doorvoeren, zoals salons op een voor jou nieuw adres of structurele wijzigingen, kun je doorgeven via info@tangokalender.nl.

Ik zorg zo veel mogelijk voor eenheid van stijl en presenteer evenementen op de manier die ik goed en nuttig acht.

Geef informatie door over een nieuwe eenmalige of terugkerende salon

Let op: Heb je al eerder een salon op hetzelfde adres gegeven, dan kun je op de pagina wijzig gegevens de salon zelf kopiƫren naar de nieuwe datum. Heb je voor een bestaande terugkerende salon een structurele wijziging, geef die dan duidelijk via mail door.

 • naam *
 • website/-pagina (incl. http:// of https://)
 • contactpersoon en mailadres, indien anders dan afzender
 • naam van de locatie
 • volledig adres van de locatie *
 • exacte beschrijving wanneer de salon plaats vindt * (bijv 2e zondag of YYYYMMDD)
 • begintijd - eindtijd (HH.MM - HH.MM) *
 • entreeprijs (E XX,-) *
 • bijzonderheden incl. DJ (max 2*50 tekens)

Geef informatie door over een nieuwe tangovakantie of -festival

Zie evt. de pagina tangovakanties voor de informatie die weergegeven wordt.

 • naam *
 • startdatum (YYYYMMDD) *
 • aantal dagen incl. aankomst en vertrek *
 • website/-pagina (incl. http:// of https://) *
 • land *
 • plaats *
 • contactpersoon en mailadres, indien anders dan afzender
 • docenten
 • (vanaf)prijs (v.a. XXX)
 • niveau
 • maximum aantal deelnemers
 • bijzonderheden (een korte neutrale tekst)

English To submit information on milongas, tango holidays and festivals

As an organizer you will receive login codes from me for the page wijzig gegevens (change data), on which you can make most changes to individual scheduled milongas yourself, such as name, time, entry fee, url and the details. You can also cancel a milonga yourself. And you can copy a milonga to a new date. If you experience difficulties in changing your data yourself, you can call 0627400408. Changes that you cannot make yourself, such as an event on a new address or structural changes, can be submitted via info@tangokalender.nl.

I try to ensure uniformity of style as much as possible and present events in the way I deem appropriate and useful.

Submit information about a new one-time or recurring milonga

Note: If you have previously held a milonga at the same address, you can copy it to a new date on the wijzig gegevens (change data) page. If you have a structural change for an existing recurring milonga, please pass it on clearly by mail.

 • name *
 • website/-page (incl. http:// or https://)
 • contact and mail address, if other than sender
 • name of the location
 • full address of the location *
 • exact description of when the milonga takes place * (e.g. 2nd Sunday or YYYYMMDD)
 • start time - end time (HH.MM - HH.MM) *
 • entry fee (E XX,-) *
 • additional info including DJ (max 2*50 characters)

Submit a new tango vacation or festival

If needed see the page tangovakanties for the information shown.

 • name *
 • start date (YYYYMMDD) *
 • number of days incl. arrival and departure *
 • website/-pagina (incl. http:// or https://) *
 • country *
 • town *
 • contact and mailaddress, if other than sender
 • teachers
 • price (from) (v.a. XXX)
 • level
 • maximum number of participants
 • comments (a short objective text)