tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Tango la Zapada v.a. 20230916
Preau 2024

English for English see below

Je kunt adverteren met een banner, een textadd op de site of in de reserveringsmails of met een betaalde vermelding in de salonagenda.

Liever telefonisch overleg? Bel met Paul: 0627400408. Of mail naar info@tangokalender.nl.

Adverteren met een banner

Met een banner op tangokalender.nl breng je bijvoorbeeld (privé)lessen, workshops, tangovakanties, bijzondere salons of je (web)winkel onder de aandacht van tangodansers.

 • Je banner rouleert met een drietal anderen. Elke gebruikerssessie begint met een willekeurige banner en wisselt bij iedere klik op de pagina.
 • Eventueel kun je je banner zelf hosten en op ieder moment kiezen wat je onder de aandacht brengt: (proef)lessen, een vakantieweek, privélessen, een workshop of bijzondere salon.
 • Aan het eind van de looptijd en indien gewenst maandelijks ontvang je een overzicht van het aantal vertoningen en clicks.
 • Het formaat is .jpg of .png van maximaal 100 KB (geen .gif) en maximaal 200 * 600 pixels, staand of liggend. Zolang je binnen deze maten blijft kun je eventueel meerdere advertenties in een enkele banner combineren.

Er zijn twee opties voor het plaatsen van een banner.

Op afspraak voor € 2,50 per dag (€ 2,25 vanaf 40 aaneengesloten dagen)

Dit is de logische keuze voor tangovakanties, festivals, bijzondere salons en voor alle andere activiteiten die in een bepaalde periode landelijk aandacht verdienen.

Je kunt je banner op iedere dag laten beginnen of eindigen. Om de kosten te beperken, kan je je banner om de dag laten tonen. De minimale looptijd van een banner is één week of 14 dagen bij 'om de dag'. Je kunt geen losse dagen boeken voor een banner, bijvoorbeeld alleen alle zondagen. Het minimum factuurbedrag is E 17,50 ex btw.

Stuur een mail met de periode dat je wilt adverteren, en of het om een verticale (portrait) of horizontale (landscape) banner gaat. Ik laat je dan weten of ik je banner kan plaatsen.

Let op dat de advertentieruimte beperkt is. Reserveer dus de gewenste plek en periode zodra je weet wat je wilt.

Als 'opvulbanner' al of niet plaatsgebonden voor 1,25 of 2,5 cent per vertoning

Dit is ideaal voor het voordelig adverteren van niet-tijdgebonden activiteiten zoals (web)winkels en privélessen. Wanneer en hoe vaak je banner getoond wordt hangt af van de overige banners die er zijn. Vandaar dat je afrekent per vertoning. Er wordt maximaal één vertoning van je banner geteld per gebruikerssessie, waarbij een bezoeker tot 20 minuten actief is op de site.

Voor niet-plaatsgebonden activiteiten zoals webwinkels, waarbij je banner dus op de gehele site getoond kan worden, betaal je 1,25 cent per vertoning. Je koopt een tegoed van € 125,- (10.000 vertoningen).

Je kunt ook kiezen je banner alleen te tonen aan dansers in een bepaalde regio, bijv. Amsterdam of Eindhoven. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld privélessen. De prijs is 2,5 cent per vertoning. Je koopt een tegoed van € 25,- (1000 vertoningen) of een veelvoud daarvan. De regio van de gebruiker is de geselecteerde plaats die in de salonagenda de ordening van de salons bepaalt.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. Je tegoed blijft onbeperkt geldig.

Stuur een mail, dan vertel ik je hoeveel vertoningen te verwachten zijn voor de regio van je keuze.

Adverteren met een textadd op de site

Er is ruimte voor een drietal korte textadds op één regel direct boven het salonoverzicht. Je add staat vast op de pagina voor minstens een half jaar. De prijs is € 690 voor een jaar en € 390 voor een half jaar. Prijzen zijn exclusief 21% btw.

textadd site

Adverteren met een betaalde vermelding in de salonagenda

Opname van salons in de salonagenda is gratis. Andere tango-evenementen zoals workshops, concerten, proeflessen en inlooplessen kun je als advertentie laten opnemen. De vermelding is herkenbaar als advertentie, maar is verder gewoon een regel in de salonagenda en wordt meegesorteerd met de salons op afstand en aanvangstijd. Zie bijvoorbeeld een concert in Capelle aan den IJssel op 3 juni 2023.

Prijzen zijn als volgt:

 • voor een serie van minimaal 8 gelijksoortige en gelijktijdig opgegeven evenementen, bijvoorbeeld een serie zomerworkshops of proeflessen, € 5 per evenement
 • bij afname van een tegoed voor minimaal 5 evenementen € 10 per evenement
 • een enkel evenement € 20

Je tegoed blijft onbeperkt geldig. Prijzen zijn exclusief 21% btw. Opgave per mail met de gegevens van het evenement en welk tegoed je wilt. Je kunt een evenement tot een jaar van te voren in de agenda laten zetten.

 

English Advertise on tangokalender.nl

Advertising is possible through a banner, a textadd on the site or in reservation mails, or using a paid entry in the event agenda.

Prefer to discuss by phone? Call Paul: +31627400408. Or send a mail to info@tangokalender.nl.

Advertise with a banner

Using a banner on tangokalender.nl you notify tango dancers of your (private) lessons, workshops, tango vacations, milongas, (web)shop, et cetera.

 • Your banner alternates with three of other banners. Every user session starts with an arbitrary banner and changes with every click on the page.
 • It is possible to host your banner yourself, so you can choose at any moment what to advertise: (trial) lessons, a tango vacation, private lessons, a workshop or special milonga.
 • When your banner stops, and also monthly if you wish you receive a report of the number of shows and clicks.
 • A banner can be .jpg of .png of at most 100 KB (no .gif) and up to 200 * 600 pixels, portrait or landscape. As long as you stay within these limits you can combine multiple messages in one banner.

There are two options for placing a banner.

A fixed number of days for € 2,50 a day (€ 2,25 for 40 consecutive days or more)

This is the logical choice for tango vacations, festivals, webshops, special milongas and for all other activities that deserve attention in a specific period all through the country.

You can start and end your banner on days of your choice. To limit the costs you can show your banner every other day. The minimum duration of a banner is one week or 14 days for 'every other day'. You can't book individual days for a banner, for example only on Sundays. The minimum invoice amount is E 17,50, ex VAT.

Send a mail with the dates you want to advertise, and whether you want a vertical (portrait) or horizontal (landscape) banner. I let you know if I can place your banner.

Note that the space for banners is limited. It is recommended to reserve space as soon as you know what you want.

As a 'spare banner', limited to a region or not, for 1,25 or 2.5 cents per show

This is ideal to advertise activities that are not bound to a specific date such as (web)shops and private lessons. How often your banner is shown depends on the other banners on the site. Hence you pay per show. At most one show is counted for a user session where somebody is active on the site up to 20 minutes.

For activities that are not region bound and can be shown on the entire site you pay 1.25 cents per show. You buy a credit of € 125,- (10,000 shows).

You can also choose to show your banner only to dancers in a certain region, e.g. Amsterdam or Eindhoven. This is ideal for instance for private lessons. The price is 2.5 cents per show. You buy a credit of € 25,- (1000 shows) or a multiple thereof. The region of the user is the selected town that determines the order of the milongas in the agenda.

All prices are excluding 21% vat. Your credit remains valid indefinitely.

Send a mail, and I tell you how many shows are to be expected for the region of your choice.

Advertise with a textadd on the site

There is space for three short textadds on a single line directly above the milongalist. Your add is fixed on the page for at least half a year. The price is € 690 for a year and € 390 for half a year. Prices are excluding 21% vat.

textadd site

Advertise with a paid entry in the event agenda

In the event agenda milongas are listed for free. Other events such as workshops, concerts, trial or other lessons, can be included in the agenda as an advertisement. The entry is marked as advertisement, but behaves as a regular entry and is sorted with the milongas on distance and starting time. For an example see the concert in Capelle aan den IJssel, June 3rd, 2023.

Prices are as follows:

 • a series of minimally 8 similar events, ordered at the same time, for instance a series of summer workshops or trial lessons, € 5 per event
 • order a credit for at least 5 events, € 10 per event
 • a single event € 20

Your credit stays valid for unlimited time. Prices are excl 21% vat. Order by mail with the data of the events and the credit you want. An event can be listed in the agenda a year in advance.