tangokalender.nl

de overzichtelijke agenda
voor salons en tangovakanties

Tango la Zapada v.a. 20181205
tangoweekends.nl

English for English see below

Je kunt adverteren met een banner, of met een betaalde vermelding in de salonagenda.

Liever telefonisch overleg? Bel met Paul: 0627400408. Of mail naar info@tangokalender.nl.

Adverteren met een banner

Met een banner op tangokalender.nl breng je bijvoorbeeld (privé)lessen, workshops, tangovakanties, salons of je (web)winkel onder de aandacht van tangodansers.

 • Je banner staat altijd prominent op het scherm.
 • Je banner rouleert met een drietal anderen. Elke gebruikerssessie begint met een willekeurige banner en wisselt bij iedere klik op de pagina.
 • Je banner wordt naar keuze alleen vertoond aan dansers in een bepaalde regio, bijv. Amsterdam of Eindhoven.
 • Je kunt je banner op iedere dag laten beginnen of eindigen.
 • Om de kosten te beperken, kan je je banner om de dag laten tonen.
 • Het formaat is maximaal 200 * 600 pixels, staand of liggend. Zolang je binnen deze maten blijft kun je eventueel meerdere advertenties in een enkele banner combineren.
 • Eventueel kun je je banner zelf hosten en op ieder moment kiezen wat je onder de aandacht brengt: (proef)lessen, een vakantieweek, privélessen, een workshop of bijzondere salon.
 • Aan het eind van de looptijd en indien gewenst maandelijks ontvang je een overzicht van het aantal vertoningen en clicks.
 • Gemiddelde prijs per click vanaf 1 januari 2017: E 0,54.

Er zijn twee opties voor het plaatsen van een banner.

In alle regio's voor E 2,50 per dag (E 2,25 vanaf 40 aaneengesloten dagen)

Dit is de logische keuze voor vakanties, festivals, webshops, bijzondere salons en voor alle andere activiteiten die landelijk aandacht verdienen.

Stuur een mail met de periode dat je wilt adverteren, en of het om een verticale (portrait) of horizontale (landscape) banner gaat. Ik laat je dan weten of ik je banner kan plaatsen.

Let op dat de advertentieruimte beperkt is. Reserveer dus de gewenste plek en periode zodra je weet wat je wilt.

Alleen in een bepaalde regio voor 2,5 cent per vertoning

Dit is ideaal voor plaatsgebonden activiteiten zoals cursussen en privélessen waarbij je banner langere tijd doorloopt. Je banner wordt alleen getoond in de door jou gekozen regio, bijv. Amsterdam of Eindhoven. Hoe vaak je banner getoond wordt hangt af van de overige banners die er zijn, en natuurlijk van het aantal dansers in de betreffende regio. Vandaar dat je afrekent per vertoning. Je betaalt alleen wat je ook krijgt. Er wordt maximaal één vertoning van je banner geteld per gebruikerssessie (iemand is tot 20 minuten actief op de site). De regio van de gebruiker is de geselecteerde plaats die in de salonagenda de ordening van de salons bepaalt.

Als je je banner in meerdere regio's wilt tonen, is het al snel voordeliger om de bovenstaande optie "alle regio's" te kiezen.

Je koopt een advertentietegoed van E 25,- (1000 vertoningen) of een veelvoud daarvan. De daadwerkelijke vertoningen van je banner worden daarop in mindering gebracht. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. Je tegoed blijft onbeperkt geldig.

Stuur een mail, dan vertel ik je hoeveel vertoningen te verwachten zijn voor de regio van je keuze.

Adverteren met een betaalde vermelding in de salonagenda

Opname van salons in de salonagenda is gratis. Andere tango-evenementen zoals workshops, concerten, proeflessen en inlooplessen kun je als advertentie laten opnemen. De vermelding is herkenbaar als advertentie, maar is verder gewoon een regel in de salonagenda en wordt meegesorteerd met de salons op afstand en aanvangstijd. Zie bijvoorbeeld workshops in Amsterdam op 20 april 2019 of een concert in Ruurlo op 29 september 2018.

Prijzen zijn als volgt:

 • voor een serie van minimaal 8 gelijksoortige en gelijktijdig opgegeven evenementen, bijvoorbeeld een serie zomerworkshops of proeflessen, E 5 per evenement
 • bij afname van een tegoed voor minimaal 5 evenementen E 10 per evenement
 • een enkel evenement E 20

Je tegoed blijft onbeperkt geldig. Prijzen zijn exclusief 21% btw. Opgave per mail met de gegevens van het evenement en welk tegoed je wilt. Je kunt een evenement tot een jaar van te voren in de agenda laten zetten.

 

English Advertise on tangokalender.nl

Advertising is possible through a banner, or using a paid entry in the event agenda.

Prefer to discuss by phone? Call Paul: +31627400408.

Advertise with a banner

Using a banner on tangokalender.nl you notify tango dancers of your (private) lessons, workshops, tango vacations, milonga, (web)shop, et cetera.

 • Your banner always shows prominently on the screen.
 • Your banner alternates with three of other banners. Every user session starts with an arbitrary banner and changes with every click on the page.
 • You can choose to present your banner only to dancers in a certain region, e.g. Amsterdam or Eindhoven.
 • You can start and end your banner on every day.
 • To limit the costs you can show your banner every other day.
 • A banner can be up to 200 * 600 pixels, portrait or landscape. As long as you stay within these limits you can combine multiple messages in one banner.
 • It is possible to host your banner yourself, so you can choose at any moment what to advertise: (trial) lessons, a vacation, private lessons, a workshop or special salon.
 • When your banner stops, and if you wish also monthly you receive a report of the number of shows and clicks.
 • Average cost per click from January 1, 2017: E 0,54.

There are two options for placing a banner.

In all regions for E 2,50 a day (E 2,25 for 40 consecutive days or more)

This is the logical choice for vacations, festivals, webshops, special milongas and for all other activities that deserve attention all through the country.

Send a mail with the dates you want to advertise, and whether you want a vertical (portrait) or horizontal (landscape) banner. I let you know if I can place your banner.

Note that the space for banners is limited. It is recommended to reserve space as soon as you know what you want.

Just in a certain region for 2.5 cents per show

This is ideal for activities bound to a certain region such as courses and private lessons where you want your banner to remain on the site for a longer period. Your banner is shown only in the region you choose, e.g. Amsterdam or Eindhoven. How often your banner is shown depends on the other existing banners, and of course on the number of dancers in the region. Hence you pay per show. You pay only for what you get. At most one show is counted for a user session (somebody being active on the site up to 20 minutes). The region of the user is the selected town that determines the order of the milongas in the agenda.

If you want to have your banner shown in multiple regions, it is usually cheaper to choose the above option "all regions".

You buy a credit of E 25,- (1000 shows) or a multiple thereof. The actual shows of your banner are debited to that credit. All prices are excluding 21% vat. Your credit remains valid indefinitely.

Send a mail, and I tell you how many shows are to be expected for the region of your choice.

Advertise with a paid entry in the event agenda

In the event agenda milongas are listed for free. Other events such as workshops, concerts, trial or other lessons, can be included in the agenda as an advertisement. The entry is marked as advertisement, but behaves as a regular entry and is sorted with the milongas on distance and starting time. For examples see workshops in Amsterdam on April 20, 2019 or a concert in Ruurlo September 29, 2018.

Prices are as follows:

 • a series of minimally 8 similar events, ordered at the same time, for instance a series of summer workshops or trial lessons, E 5 per event
 • order a credit for at least 5 events, E 10 per event
 • a single event E 20

Your credit stays valid for unlimited time. Prices are excl 21% vat. Order by mail with the data of the events and the credit you want. An event can be listed in the agenda a year in advance.